Collection: Meri Wells

Mae Mary Wells yn byw yn Aberhosan ger Machynlleth, ac yno mae ei gweithdy wedi’i leoli, mae hefyd wedi gweithio yn Affrica a Dwyrain Ewrop. Yn blentyn roedd yn mwynhau darllen a chafodd ei dylanwadu gan y cymeriadau a grëwyd gan Edward Lear a Lewis Carroll. Mae ei chymeriadau yn gyfoes ond ar yr un pryd yn fytholegol, yn aml yn ymwneud â llên gwerin Cymru. Maent yn rhannol ddynol, yn rhannol anifail neu aderyn, a thrwy hynny mae hi'n mynegi'r emosiynau a'r tensiynau sydd o dan wyneb pob perthynas ddynol.
“Rwy’n gweithio mewn sied dun mewn cwm.
Mae'r ffigurau serameg bach yn dod allan o'r clawdd y gallaf ei weld drwy'r ffenestr. Maent yn gorymdeithio heibio gan adfywio delweddaeth anghofiedig o straeon plentyndod a'n mythau diwylliannol. Ceisiaf eu lluniadu yn y cipolwg sydyn cyntaf hwnnw. Mae'n well edrych arnynt mewn grwpiau, o safbwynt hanes personol a'r cysylltiadau elfennol â rhai lleoedd.
Rwy'n credu bod y darnau cerfluniol mwy, o faint go iawn yn aml, yn ganlyniad i ddadrithiad o'r ffordd yr ydym yn methu a chynnal cymdeithas weithredol dro ar ôl tro. Felly seiliais y rhain ar ffurfiau sy'n trigo mewn bydysawd cyfochrog ac yn aml maent yn hunanbortreadau.
Maent wedi’u gwneud o glai torchog, wedi’i grogio a soda wedi’i danio mewn odyn bren i dymheredd crochenwaith caled, gan ddefnyddio slipiau lleol a gwydredd lludw.”


Mary Wells lives in Aberhosan near Machynlleth, a remote area of Wales where her workshop is based, and has worked in Africa and Eastern Europe. As a child she enjoyed reading and was influenced by the characters created by Edward Lear and Lewis Carroll. Her characters are contemporary yet at the same time mythological, often relating to Welsh folklore. They are part human, part animal or bird, through which she expresses the emotions and tensions that lie under the surface of all human relationships.
“I work in a tin shed in a valley.
The small ceramic figures come out of the hedge that I can see from the window. They march past reviving forgotted imagery of childhood stories and our cultural myths. I try to draw them in that first fleeting glimpse. They are best viewed in groups, from the perspective of personal history and the elemental associations with certain places.
The larger, often lifesize, sculptural pieces, are, I believe, a result of disillusionment with how we repeatedly fail to sustain a functional society. So I based these on forms which inhabit a parallel universe and often they are self-portraits.
They are made from coiled, grogged clay and soda fired in a wood kiln to stoneware temperatures, using locally sourced slips and ash glazes..”

 

3 products
 • Amseroedd Tywyll / Dark Times
  Regular price
  £420.00
  Sale price
  £420.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Pobl y Mynydd / Mountain People
  Regular price
  £350.00
  Sale price
  £350.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Roedd y ffordd yn ruban o olau’r lloer / The road was a ribbon of moonlight
  Regular price
  £380.00
  Sale price
  £380.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out